Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 8

Vzdelávanie

Odhadované náklady:
213,3 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a spoluprácu so zahraničím, verejným a súkromným sektorom za súčasného zachovania akademických práv a slobôd, vďaka čomu vysoké školy prispejú k posilneniu kvality ľudského kapitálu, sociálnej inklúzii, inovačnému potenciálu Slovenska, vyššej konkurencieschopnosti ekonomiky, k ekonomickému rastu a udržateľným pracovným miestam. Komponent tak reaguje na odporúčania Rady (CSR (Country specific recommendations) v rokoch 2019 a 2020) apelujúce na skvalitnenie vzdelávania, vedeckej výkonnosti a podporu konkurencieschopnosti ekonomiky cez spoluprácu vysokých škôl s podnikmi.

Dlhodobým cieľom
je, aby sa aspoň jedna slovenská vysoká škola umiestnila medzi TOP500 vysokými školami sveta v renomovaných akademických rebríčkoch a ďalšie vysoké školy sa pravidelne umiestňovali v TOP1000.

Reformy

Reforma 1
– Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv.

Upraví sa metodika rozpisu dotácií tak, aby vo vyššej miere zohľadnila kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, excelentný výskum, uplatniteľnosť absolventov, spoluprácu so súkromným sektorom, internacionalizáciu učiteľov aj žiakov a zosúladí sa s pripravovanou metodikou hodnotenia vedeckej výkonnosti. Zavedie sa nový nástroj – výkonnostné zmluvy, ktoré podporia profiláciu a diverzifikáciu vysokých škôl na základe ich špecifických silných stránok a potenciálu rozvoja.

 

Reforma 2
– Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu.

Systém periodického hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl bude realizovaný za účasti medzinárodných hodnotiteľov, zaručí diverzifikáciu vysokých škôl a identifikáciu excelentných výskumných tímov na jednotlivých vysokých školách v strednodobom a dlhodobom výhľade.

 

Reforma 3
– Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania.

Nové štandardy a kritéria akreditácie študijných programov sprísnia podmienky pre garantovanie a poskytovanie študijných programov, zvýšia ich kvalitu a zavedú dlhodobé procesy monitorovania ich kvality.

 

Reforma 4
– Reforma riadenia vysokých škôl.

Nanovo sa legislatívne nastavia kompetencie jednotlivých (samosprávnych) orgánov vysokých škôl tak, aby právomoci lepšie reflektovali zodpovednosť, umožnila sa väčšia integrácia vnútorných štruktúr vysokej školy a taktiež sa odstránia obmedzenia pre obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov, čím sa podporí otvorenosť akademického prostredia tak záujemcom z profesijného prostredia, ako aj zo zahraničia.

 

Reforma 5
– Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít.

Cieľom je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie.

Investície

Investícia 1
– Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl.

Investície komplementárne dopĺňajú všetky reformy v komponente. Viažu sa predovšetkým na reformy 1 a 5, keďže investične dopĺňajú reformu financovania vysokých škôl, ako aj koncentráciu vzdelávacích a výskumných kapacít.