Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 9

Veda, výskum a inovácie

Odhadované náklady:
633,2 mil. eur
z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Cieľom komponentu je prostredníctvom zásadných reforiem a posilnenia financovania zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenskej republiky (SR) a tak zlepšiť jej konkurencieschopnosť. Prioritou celého komponentu je posilnenie a profesionalizácia nadrezortnej koordinácie politiky výskumu a inovácií a vyriešiť súčasnú roztrieštenosť a nekoncepčnosť jej riadenia s nedostatočnými väzbami na ekonomickú a spoločenskú prax. Tým sa zvýši účinok a efektivita všetkých investícií do výskumu a inovácií, či už zo zdrojov národného rozpočtu, európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ako aj z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“), a vznikne dlhodobý dopyt po témach a projektoch na kofinancovanie súkromným sektorom.

Dlhodobým cieľom
je vybudovanie modernej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá zabezpečí dlhodobú ekonomickú a sociálnu udržateľnosť SR. Ukazovateľom úspešnosti tohto posunu je zvýšenie miery investícii na výskum a vývoj a posun v rebríčku Európskeho porovnávacieho prehľadu inovácií (European Innovation Scoreboard) na úroveň priemeru Európskej únie (EÚ) do roku 2030, a to aj s výrazným zapojením súkromného sektora. Špecifickým cieľom je rozdeľovanie všetkých verejných výdavkov na výskum, vývoj a inovácie, ktoré sa rozdeľujú súťažne, v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Druhým špecifickým cieľom je stimulácia súkromnej participácie na výskume, vývoji a inováciách merané cez zvýšenie súkromných výdavkov na výskum a vývoj na 0,6% hrubého domáceho produktu (HDP) (2024) pri celkových výdavkoch 1,2% HDP.

Reformy

Logika plánu obnovy je zároveň reformovať a investovať. Táto logika je vhodná pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, pretože bez vyšších investícií nemožno očakávať výrazné zlepšenie výskumného a inovačného výkonu krajiny, ale bez reforiem ani vyššie investície nie sú postačujúce na dosiahnutie stanovených strategických cieľov. Dôkazom sú relatívne značné zdroje investované počas predchádzajúcich dvoch programových období z EŠIF, avšak s limitovaným vplyvom na ukazovatele konkurencieschopnosti a inovatívnosti ekonomiky ako napr. HDP na osobu, Európsky porovnávací prehľad inovácií (European innovation scoreboard) alebo výdavky na výskum a vývoj.

Reforma 1
– Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Reforma 2 
– Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied (SAV)

Investície

Investícia 1
– Podpora medzinárodnej spolupráce

a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT – European Institute of Innovation and Technology)

Investícia 2
– Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Investícia 3
–  Excelentná veda

Investícia 4
– Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Investícia 5 
– Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Investícia 6
– Finančné nástroje na podporu inovácií

Investícia 7 
– IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja