Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 13

Zdravie

Odhadované náklady:
265 mil. eur
z Plánu obnovy a odolnosti SR,

  • z toho 212 mil. eur v oblasti sociálnych služieb
  • a 53 mil. eur v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Cieľ

Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“),320 ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.

Ku komplexnej reforme dlhodobej a paliatívnej starostlivosti sa zaviazala vláda SR v Programovom vyhlásení vlády na roky 2020-2024. Navrhované reformy a investície zároveň odpovedajú na viaceré odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na roky 2019 a 2020.

Pre naplnenie tohto cieľa sú nevyhnutné nasledujúce reformy a investície.

Reformy

  • Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
  • Reforma posudkovej činnosti 
  • Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu 

Investície

  • Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
  • Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti
  • Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti