Dekarbonizácia priemyslu

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 4

Priemysel

Odhadované celkové náklady:
368 mil. eur

  • Investícia 1: Dekarbonizácia priemyslu 362 717 454 eur
  • Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu 5 242 202 eur

Cieľ

Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle. Zdroje z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov v priemysle v súlade s národnými cieľmi vyplývajúcimi z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 a Nízkouhlíkovej stratégie. Tieto opatrenia tiež pomôžu naplniť dlhodobé environmentálne a klimatické ciele Európskej únie najmä zníženie emisií na európskej úrovni o stanovených 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.

Reformy

Reforma 1
Ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry

Ukončením podpory výroby elektriny z domáceho uhlia dôjde, podľa predpokladov, k ukončeniu prevádzky tepelnej elektrárne Nováky, čo povedie k súvisiacemu poklesu celkových emisií CO2 v SR, zníženiu podielu fosílnych zdrojov na výrobe energie a poklesu ceny elektrickej energie pre konečných spotrebiteľov. Prebehne transformácia regiónu horná Nitra, ktorá nebude závislá od ťažby uhlia. Táto reforma je už financovaná z iných európskych zdrojov a nebude si vyžadovať dodatočné zdroje z RRF.

Reforma 2
Nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle

Nákladovo-efektívna podpora dekarbonizácie priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v priemyselnej výrobe a priemyselných procesoch. Bude zabezpečená minimálne realizovateľná miera spoluúčasti z prostriedkov RRF, s maximálnym možným zapojením dotknutých podnikov. Týmto sa zabezpečí efektívne pákovanie zdrojov.

Reforma 3
Novelizácia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ)

Zefektívnenie kontrol a lepšie zabezpečenie fungovania integrovaného povoľovania a kontroly pre priemyselné podniky.

Investície

Investícia 1
– Dekarbonizácia priemyslu

Realizácia nákladovo efektívnej, nediskriminačnej a otvorenej výzvy s aplikáciou súťažného ponukového konania. Investície z RRF budú využité na kompenzáciu časti investičných nákladov potrebných na realizáciu opatrení prinášajúcich redukciu emisií skleníkových plynov v sektoroch, ktoré sa na ich tvorbe podieľajú významným objemom, prípadne majú vysoký potenciál ich znižovania prostredníctvom zavádzania čistejších výrobných technológií.

Investícia 2
– Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) naviazaných na dekarbonizáciu

Investície budú zamerané na zefektívnenie vykonávania operatívnych činností (kontroly, odbery, merania) priamo v teréne v dotknutých prevádzkach a úpravu jestvujúcej infraštruktúry s prispôsobením na prevažujúci pomer terénnej práce inšpektorov.