Adaptácia na zmenu klímy

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 5

Zelená ekonomika

Odhadované náklady:
159 mil. EUR.
z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľ

Zvýšiť odolnosť ekosystémov i ľudských sídiel voči negatívnym prejavom zmeny klímy reformami systému manažmentu vôd, manažmentu krajiny, ochrany prírody a biodiverzity, uplatňovaním zelených prvkov v krajine a investíciami do vodozádržných opatrení a budovaním zelenej infraštruktúry, vrátane výsadby zelene.
Cieľ je v súlade s národnou Stratégiou environmentálnej politiky do roku 2030, so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, a tiež stratégiami a dlhodobými cieľmi Európskej únie, predovšetkým Európskou zelenou dohodou, a je ich súčasťou.

Tento komponent prispieva k zelenej transformácii ekonomiky – realizácia reforiem a investícií významne a dlhodobo zvyšuje odolnosť ekosystémov a krajiny voči dôsledkom zmeny klímy, ako sú zvyšujúce sa teploty, prívalové dažde a povodne, obdobia intenzívneho sucha a nedostatku vody, vodná a veterná erózia, či strata biodiverzity z dôvodu miznúcich ekosystémov. Komponent umožní realizovať opatrenia, ktoré zmiernia tieto negatívne vplyvy zmeny klímy a transformujú ekonomiku smerom od intenzívneho využívania prírodných zdrojov k udržateľnejším alternatívam. Ak biodiverzita nebude disponovať adekvátnou ochranou a ekosystémy nebudú dostatočne odolné voči zmenám klímy, hrozí, že požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov v ostatných sektoroch budú v budúcnosti vyššie než je súčasný odhad.

Dôraz v komponente je kladený na opatrenia v extraviláne. Rovnako dôležité sú adaptačné opatrenia v intravilánoch miest a obcí. Zadržiavanie dažďovej vody v sídlach pozitívne ovplyvňuje miestnu mikroklímu, podporuje malý vodný cyklus a pomáha aj v boji proti suchu. Zvyšovaním vodozádržnej schopnosti miest a aplikáciou prvkov zeleno-modrej infraštruktúry sa zvýši odolnosť voči extrémnym výkyvom počasia v dôsledku zmeny klímy. V zastavanom území sa bude eliminovať negatívny dopad nepriepustných povrchov, zvýši sa podiel polopriepustných a priepustných povrchov, čo zvýši adaptačnú schopnosť sídiel. Je plánované podporovať tieto investície v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) z programového obdobia 2021 – 2027 ako nadväzujúce a synergické investície pre dosiahnutie cieľov reforiem začatých v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“). 

Reformy

Adaptácia na zmenu klímy si vyžaduje komplexný transformačný prístup, na ktorý sú potrebné súbežne reformy, ako aj investície zvyšujúce odolnosť ekosystémov i ľudských sídiel. Tento komponent spája opatrenia, ktoré sú plne alebo čiastočne financované z plán obnovy.

Reforma 1
– Reforma krajinného plánovania

Územia v prvom a druhom stupni ochrany dnes nedisponujú adekvátnou ochranou pred narušovaním krajinných štruktúr. Nový zákon o krajinnom plánovaní spolu s nadväzujúcimi metodickými dokumentami a mapovými podkladmi bude dôležitým odborným podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a následné schvaľovacie procesy pre povoľovanie stavieb a činnosti. To bude mať významný vplyv na udržanie krajinných štruktúr, ekologickú stabilitu a ochranu biodiverzity. Ich stratou by sa narušila schopnosť adaptácie na zmenu klímy, ktorú prirodzene poskytujú krajinné štruktúry.

Reforma 2
– Reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine

Cieľom reformy je dosiahnuť taký stav biotopov v chránených územiach, ktorý bude zaručovať ich dlhodobo sa zvyšujúci príspevok k ochrane krajiny pred zmenou klímy a ich vlastnú odolnosť pred nepriaznivými účinkami zmeny klímy. Toto sa udeje prostredníctvom inštitucionálneho posilnenia ochrany prírody, minimalizáciou kompetenčných konfliktov v rámci chránených území, zjednodušením systému ochrany, integráciou sústav chránených území (národnej, európskej a medzinárodnej) a vytvorením podmienok pre zonáciu národných parkov. Výsledkom bude moderný systém, v rámci ktorého bude na príslušných územiach prvotným cieľom ochrana prírody a biodiverzity, čo zabezpečí dlhodobý stabilný príspevok ekosystémov k adaptácii na zmenu klímy a k mitigácii. Zároveň reforma umožní revitalizáciu vodných tokov a vytvorí priestor pre ich ekologický manažment, obnovu priestoru pre rieky a progresívnu protipovodňovú ochranu zohľadňujúcu ochranu prírody a zadržiavanie vody v krajine. Klimatická zmena môže priniesť znižovanie dostupných zdrojov vody, preto je potrebné jestvujúce zdroje chrániť pred vysychaním, či pred kvantitatívnym, ale aj pred možným kvalitatívnym znehodnotením.

Investície

Investícia 1
– Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Cieľom investície je ochranou ekosystémov zabezpečiť dlhodobo udržateľný príspevok ekosystémov k adaptácii na zmenu klímy a zmiernenie jej dôsledkov (zmierňovanie povodní, prevencia pred suchom). To sa dosiahne majetkovým vyrovnaním na najvýznamnejších pozemkoch v národných parkoch a zabezpečením sústavnej, dlhodobej a udržateľnej ochrany prírody. Národné parky predstavujú základný kameň systému chránených území na Slovensku a do veľkej miery sa prekrývajú s územiami európskeho významu. Majetkové vyrovnanie umožní vyhlásenie nových bezzásahových území s najvyšším stupňom ochrany, čo zvýši odolnosť ekosystémov, vrátane tých, v ktorých žije hlucháň, ktorý na Slovensku predstavuje dáždnikový druh lesných ekosystémov. Útlm ťažby dreva a rozvoj ochrany prírody umožní vyššiu prevenciu pred povodňami a suchom, transformáciu regiónov z orientácie z intenzívneho využívania prírodných zdrojov na mäkký turizmus, s vyššou pridanou hodnotou a vyššou mierou poskytovaných ekosystémových služieb. Revitalizované vodné toky, vrátane mokradí, zabezpečia zadržiavanie vody v krajine a jej postupné uvoľňovanie. Stanú sa dôležitými prvkami krajiny, podporia zachovanie biodiverzity a obnovu biotopov. Obnova lesov zalesňovaním pôvodnými druhmi drevín docieli zníženie vodnej erózie pôdy, dosiahne sa prirodzené zadržiavanie vody v krajine, čím dôjde k zmierňovaniu dôsledkov extrémnych výkyvov počasia, najmä povodní a sucha. Uvedené investície predstavujú iba časť investícií potrebných na adaptáciu spoločnosti na klimatickú zmenu tak ako sú definované v Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Ďalšie investície budú financované z iných verejných zdrojov.