Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 17

Digitalizácia 

Odhadované náklady:
Celkovo 615 mil. eur,

  • z toho 309 mil. eur na zlepšenie elektronických služieb štátu (eGovernment),
  • 183 mil. eur na rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnych inovácií,
  • 69 mil. eur na rozvoj digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín a
  • 54 mil. eur na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Cieľ

Strešným cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie.
Nutným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je rozvoj elektronickej verejnej správy (eGovernmentu), ktorá bude poskytovať služby orientované na občana a podnikateľa, ako aj služby kybernetickej bezpečnosti – procesy a princípy, ktoré zabezpečia dôveru v interakcie občanov, podnikov a verejnej správy, digitálne zručnosti nielen pre žiakov a študentov škôl, ale aj pre zamestnancov v priemysle a verejnej správe, či seniorov, aby tak žiadny subjekt neostal vylúčený z digitálnej doby. Pilierom je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách.

eGovernment

V oblasti eGovernmentu je hlavným cieľom zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi.
Dôjde k optimalizácii procesov a následne k nasadeniu eGovernment riešení prioritných životných situácií. Zlepšenia v oblasti eGovernmentu budú podporené reformou v oblasti konektivity, čo umožní prístup k online nástrojom a službám pre všetkých občanov. Oblasť kybernetickej bezpečnosti sa bude rozvíjať systémovým spôsobom, s dôrazom na jednotné štandardy, bezpečnostné audity, investície do systémov včasného varovania a vzdelávania zamestnancov verejnej správy. Implementácia opatrení v oblasti digitálnej ekonomiky vychádza z nasledovných vládnych materiálov:

  • Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 
  • Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Reforma a investície umožnia realizovať potenciál digitálnej transformácie aj mimo verejnej správy, napr. v oblasti priemyselnej výroby a poskytovania služieb, a to najmä vďaka podpore nasadzovania digitálnych technológií s širším dosahom na spoločnosť.

Reformy a investície

K oblasti digitalizácie je nevyhnutné pristupovať komplexne. Súčasťou komponentu sú opatrenia z rôznych oblastí, ktoré sú plánované a budú realizované vo vzájomnej súčinnosti. Ciele jednotlivých častí komponentu sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú predpoklady pre naplnenie digitálnych cieľov z iných komponentov plánu obnovy. Základným stavebným kameňom komponentu je zmena filozofie poskytovania verejných služieb štátom. Služby budú v rámci implementácie opatrení plánu obnovy navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám občana, ktorý si potrebuje s úradmi vybaviť konkrétnu životnú situáciu. Zmeny v oblasti eGovernmentu musia byť nevyhnutne podporené reformou v oblasti konektivity, ako aj reformami a investíciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby k novým verejným službám mal prístup každý občan bez ohľadu na lokalitu a aby boli systémy a údaje verejnej správy a občanov dostatočne chránené. Implementácia opatrení v oblasti digitálnej ekonomiky umožní digitálnu transformáciu aj mimo verejnej správy v oblasti priemyselnej výroby a poskytovania služieb, a to najmä vďaka podpore nasadzovania pokročilých digitálnych technológií.

Digitalizácia Slovenska si vyžaduje realizáciu viacerých reforiem a investícií:

eGovernment:
Reforma č. 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií
Reforma č. 2: Centrálny manažment IT zdrojov

Investícia č. 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov
Investícia č. 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Konektivita:
Reforma č. 3: Reformy v oblasti konektivity (financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
Investícia č. 3: Investície v oblasti konektivity (financované z EŠIF)

Digitálna ekonomika:
Reforma č. 4: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti
Investícia č. 4: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky
Investícia č. 5: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií
Investícia č. 6: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony

Kybernetická bezpečnosť:
Reforma č. 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB) (ITVS)
Reforma č. 6: Štandardizácia technických a procesných riešení KIB (ITVS)
Investícia č. 7: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS) Investícia č. 8: Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (ITVS)

Digitálne zručnosti:
Reforma č. 7: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti rozvoja digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán („stakeholders“) (financovaná z EŠIF).
Investícia č. 9: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov