Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 18

Fiškálne reformy, dôchodková reforma a riadenie verejných investícií

Nezakladá požiadavky na financovanie, bez alokácie.

Cieľ

Zlepšiť dlhodobú udržateľnosť (indikátor S2) verejných financií a dôchodkového systému. Popri zlepšovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií realizovať zodpovednú proti-cyklickú fiškálnu politiku a lepšie plánovanie a plnenie rozpočtu.

V strednodobom horizonte najbližších rokov zreteľne smerovať k štrukturálne vyrovnanému až prebytkovému hospodáreniu a zvrátiť tak trend bezprecedentného nárastu dlhu, ku ktorému prispela pandémia, ale aj chronické neplnenie rozpočtových cieľov v minulých rokoch a ignorovanie potreby zásadným spôsobom znižovať verejný dlh v dobrých časoch a vytvárať si tak fiškálny vankúš na obdobie ekonomických kríz.

Kvalitnejším a efektívnejším manažmentom a rozpočtovaním investícií zvýšiť priemerný pomer prínosov a nákladov (BCR) pri nových investičných projektoch a zaviesť prvky transparentnejšieho a presnejšieho rozpočtovania.

Reformy a investície

Reforma 1
– Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému

Väčší dôraz kladený na dane a poplatky zaťažujúce aktivity, ktoré majú preukázaný negatívny vplyv na životné prostredie.

Dôchodková reforma bude zameraná na zlepšenie finančnej udržateľnosti priebežne financovaného I. piliera dôchodkového systému, zlepšenie efektívnosti II. piliera, najmä zvýšením výnosnosti a zlepšenie informovanosti o očakávanej výške budúcich dôchodkov z dôchodkového systému.

Reforma 2
– Posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu zavedením výdavkových stropov

Reforma 3
– Reforma riadenia verejných investícií

Reforma 4
– Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému

Uvedené sú len základné princípy, keďže kvôli potrebe nájsť vnútropolitický konsenzus je predčasné špecifikovať detaily reformy