Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | Komponent 11

Zdravie

Odhadované náklady:
Spolu 1 163 mil. eur.
Z toho 998 mil. eur na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie nemocníc, 58 mil. eur na prípravu a riadenie projektových prác, 41 mil. eur na digitalizáciu, 54 mil. eur na dobudovanie záchrannej zdravotnej služby a 11 mil. na dotácie ambulancií v primárnej starostlivosti.

Cieľ

Cieľ je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie.

Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Reformy

Modernizácia ústavnej a primárnej zdravotnej starostlivosti si vyžaduje širokú škálu reforiem a investícií. 

Reforma 1
– Optimalizácia siete nemocníc

Reforma 2 
– Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve

Reforma 3
– Centralizácia riadenia najväčších nemocníc

Reforma 4
– Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti

Reforma 5
– Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Reforma 6
– Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investície

Investícia 1 
– Projektová príprava a projektové riadenie investícií

Investícia 2 
– Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

Investícia 3
– Digitalizácia v zdravotníctve

Investícia 4
– Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)

Investícia 5
– Obnova vozového parku ZZS

Investícia 6
– Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach